Εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις 2022-2023

1. Η σχολή «Μοντέρνοι Καιροί» για το σχολικό έτος 2022-23 θα δεχτεί στο Α΄ έτος σπουδών κατ’ ανώτατο όριο 18 σπουδαστές, σύμφωνα με τις διαστάσεις των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας και των εποπτικών μέσων διδασκαλίας της.  Η σχολή δέχεται επίσης σπουδαστές για το δεύτερο και τρίτο έτος κατόπιν εξετάσεων.

2. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εισαγωγικές και Κατατακτήριες Εξετάσεις θα υποβάλλονται στην έδρα της Σχολής Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί» –Δαμοκλέους 8 – Γκάζι, τηλέφωνα: 210 3470670 / 6932 454812 / 6981 712406.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@modernoikairoi.gr 

3.  Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

α)   Αίτηση

η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

Κατεβάστε την Αίτηση από το παρακάτω link

https://modernoikairoi.gr/sxoli-news/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b2%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b5%ce%b4%cf%89-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b5/

β)  Απολυτήριο Λυκείου

του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται  από τις κατά τόπους Δ/νσεις  Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,

σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

  • Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
  • Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική,  που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

·   Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

·   Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Την ίδια ημέρα οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις θεωρητικές γνώσεις προφορικά. Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

5. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής  Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα  και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή  αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί η Σχολή,  μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

6. H προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2022.

7.Οι εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις της σχολής θα διεξαχθούν στο διάστημα 22 Σεπτεμβρίου – 21 Οκτωβρίου. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ορισθεί ακόμα.