Υποτροφίες

Οι Υποτροφίες για το Α’ έτος αποφασίζονται από τη διεύθυνση της σχολής μετά την ολοκλήρωση των εισαγωγικών εξετάσεων.

Οι παράγοντες που συνυπολογίζει η σχολή για τις υποτροφίες είναι:
• Η επίδοση των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις.
• Η επίδοση των σπουδαστών στο καλοκαιρινό τμήμα προετοιμασίας.
• Η συνέντευξη του κάθε υποψήφιου με τη Διεύθυνση της σχολής.
• Η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου.
Με τον ίδιο τρόπο αποφασίζονται και οι υποτροφίες για το Β’ και Γ’ έτος, μετά την ολοκλήρωση των προαγωγικών εξετάσεων.

Το ύψος της υποτροφίας καθώς και ο αριθμός των υποτροφιών ανακοινώνεται ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα.
Ούτως ή άλλως η σχολή στέκεται στο πλευρό των σπουδαστών και προσπαθεί να διευκολύνει με κάθε τρόπο τους υποψήφιους να ενταχθούν στο δυναμικό της.